<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1656009711460348&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Terms of use - Palvelun käyttöehdot

 

Eduhouse Oy:n palveluiden yleiset käyttöehdot

 

1 Soveltamisala ja sitovuus


Yleisiä käyttö- ja sopimusehtoja sovelletaan Eduhouse Oy:n (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) ja palveluita tilanneen asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) väliseen asiakassuhteeseen, joka koskee Asiakkaan asiointia sekä oikeutta käyttää Palveluntuottajan verkkopalveluja (jäljempänä ”Palvelu”).


Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Näissä ehdoissa käyttäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua (jäljempänä ”Käyttäjä”). Asiakkaalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeudellista henkilöä, joka on tilannut Palvelun tai jota edustava Käyttäjä käyttää palvelua.


Palveluntuottajalla on oikeus olla tekemättä Palvelun käyttöä koskevaa sopimusta Käyttäjän kanssa.


2 Palvelun käyttäminen

 

2.1 Käyttäjätunnus ja salasana


Palvelun käyttäminen edellyttää Asiakkaan tunnistamista tunnistetietojen eli käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja koskee ainoastaan nimettyä Käyttäjää. Asiakas sitoutuu yksilöimään nimetyt Käyttäjät siinä laajuudessa kuin Palveluntuottaja kulloinkin vaatii. Palveluntuottajalla on myös oikeus koska tahansa tarkistaa Palvelusta tai tietokannasta Asiakkaan nimetyt Käyttäjät.


2.2 Palvelun käyttämistä koskevat oikeudet ja velvoitteet


Palveluntuottajalla on oikeus Asiakasta kuulematta estää pääsy Palveluun tai poistaa Palveluun tallennettua informaatiota, mikäli Palveluntuottajalla on epäilys, että Palveluun tallennetaan sopimatonta informaatiota, muiden Käyttäjien Palvelun käyttö voi vaarantua
tallennetun informaation johdosta tai näitä ehtoja rikotaan.


Palvelun sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen tai jakelu missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Palveluntuottajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tai muutoin kuin Palvelun ominaisuuksien sallimassa laajuudessa. Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua ja sen materiaaleja loppuu sopimuksen päättyessä.

 
Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Asiakas ja kaikki nimetyt Käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnukset, salasanat ja muuttuvat salasanat huolellisesti ja erillään toisistaan. Asiakkaan tulee huolehtia, etteivät edellä mainitut tunnistautumistiedot joudu sivullisten haltuun. Mikäli tunnistautumistiedot ovat joutuneet tai Asiakkaalla on syytä epäillä, että ne ovat saattaneet joutua sivullisen haltuun, Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä Palveluntuottajalle Palvelun asiattoman käytön estämiseksi. Palveluntuottajalla on oikeus katkaista Palvelun käyttö Asiakkaan ilmoitettua tunnistautumistietojen mahdollisesta joutumisesta sivullisen haltuun, kunnes uudet tunnistautumistiedot on otettu käyttöön.


Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä toimista siihen saakka, kunnes Palveluntuottaja on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta sivullisen haltuun ja Palveluntuottajalla on ollut kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö.


Tunnistautumistiedot vastaavat Palvelun edellyttämällä tavalla annettuna soveltuvin osin Asiakkaan allekirjoitusta.


Mikäli Käyttäjä on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, Asiakas vastaa kaikesta sen johdosta Palveluntuottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.


Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen sekä muun Palvelun käyttöympäristön hankkimisesta, toimintakunnosta, kustannuksista ja suojauksesta. Asiakas vastaa sen laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta Palveluntuottajan toimittamien käyttöympäristövaatimusten mukaiseksi sekä Palvelun soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen.


Asiakas ei saa sallia Palvelun käyttöä sellaisesta maasta, joka on mahdollisten teknologian vientiä koskevien laillisten rajoitusten vastainen tai jossa Palvelun käyttö olisi lain vastaista tai vaatisi minkäänlaista lupaa tai vakuutusta tai aiheuttaisi Palveluntuottajalle näistä ehdoista tai Suomen laista poikkeavaa tai laajempaa vastuuta tai velvoitetta.


Asiakas on vastuussa Palvelun käytöstä, Käyttäjiensä Palveluun tallentaman informaation sisällöstä ja Palvelua hyödyntäen tehdystä tiedonvaihdosta Käyttäjiensä puolesta.


Asiakas hyväksyy, että hänen antamiaan henkilötietoja voidaan käsitellä Palveluntuottajan toimesta tietosuojaselosteen ja soveltuvien lakien mukaisesti.


2.3 Palvelun muutokset ja keskeyttäminen


Palveluntuottaja pyrkii pitämään Palvelun jatkuvasti käytettävissä, mutta voi keskeyttää Palvelun käytön tai muuttaa Palvelun sisältöä, saatavuutta ja sen muita ominaisuuksia aina, kun se nähdään tarpeelliseksi. Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen muun muassa asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden, turvallisuusuhan tai lain tai muun viranomaisvaatimuksen tai -ohjeistuksen johdosta.


Palveluntuottaja ei takaa, että Palvelu on Asiakkaan käytössä keskeytyksettä eikä sitä, miten tietoliikenne- ja internetyhteyden tarjoava taho tai muu Palvelun käyttöön vaikuttava kolmas taho tuottaa oman palvelunsa. Palveluntuottaja pyrkii tiedottamaan huolto- ja ylläpitokatkoista mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen.


Mikäli Palvelussa esiintyy vikoja tai häiriöitä, Palveluntuottaja pyrkii korjaamaan ne normaalina työaikana niistä ilmoituksen saatuaan.


3 Tietoturva ja tietosuoja


Palveluntuottaja toimii sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuna rekisterinpitäjänä niiden Asiakkaan toimittamien henkilötietojen osalta, joita Palveluntuottaja käsittelee palvelussa sen toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä on vastuussa Asiakkaan Henkilötiedoista ja niiden käsittelyn lainmukaisuudesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Palveluntuottajalla on oikeus käsitellä Asiakkaan Palvelussa antamiaan henkilötietoja Palveluntuottajan tietosuojakäytännön, evästekäytännön ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  


Palveluntuottaja ja Asiakas vastaavat oman viestintäverkkonsa tietoturvasta. Kumpikaan osapuoli ei vastaa julkisen internetverkon tietoturvasta tai siellä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista Palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.


3.1. Asiakkaan tietojen luovutus tilaajaorganisaatiolle


Tilanteessa, jossa Asiakkaana toimii organisaatio, yksittäisten Käyttäjien tietoja voidaan luovuttaa asiakassopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti tilaajaorganisaatiolle. Näitä tietoja ovat esimerkiksi suoritustiedot, ilmoittautumistiedot sekä lisenssikohtaiset käyttäjätiedot. Edellä mainitut esimerkit eivät kuitenkaan ole ainoat mahdolliset luovutettavat tiedot.


4 Hinnat ja maksuehdot


Palvelu veloitetaan tilaushetkellä myyjän kanssa sovitun hinnan mukaisesti. Hintoihin sisältyvät kulloinkin voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.


Palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. Palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa yleisiä tai osapuolten kesken sovittuja palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita siten, että muutokset astuvat voimaan 15 päivän kuluttua sähköpostitse tai Palvelun välityksellä tehdystä ilmoituksesta lukien. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.


Palvelut veloitetaan kuukausittain etukäteen tai Palvelujen ajoittumista vastaavalla tavalla neljäntoista (14) päivän maksuehdolla laskun päiväyksestä, mikäli muuta ei ole sovittu. Viivästyneille maksuille maksettava viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaan. Palveluntuottajalla on oikeus veloittaa myös viivästyneen maksun perimiskulut sekä kohtuullinen laskutuslisä maksumuistutuksista.


5 Salassapito


Osapuolet pitävät toisiltaan saamansa salassa pidettäväksi tai muuten luottamukselliseksi tai liikesalaisuudeksi katsottavan aineiston salassa eivätkä käytä tietoja muuhun kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopimus ehtoineen, niihin sisältyvät suunnitelmat ja muu aineisto ovat luottamuksellisia tietoja. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoja tai tietoja, jotka (a) ovat yleisesti saatavilla taikka muuten julkisia, (b) vastaanottava osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuuden loukkausta luovuttavaa osapuolta kohtaan, (c) olivat oikeutetusti vastaanottavan osapuolen tiedossa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta jo ennen niiden saamista luovuttavalta osapuolelta, (d) vastaanottava osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä luovuttavalta osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa taikka (e) vastaanottava osapuoli on velvollinen luovuttamaan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sopimuksen päätyttyä. 


Salassapitoon ja henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan lisäksi Asiakkaan ja Palveluntuottajan välisiä mahdollisia erillisiä sopimuksia.


6 Immateriaalioikeudet


Palvelu ja sen sisältämä aineisto on yksistään Palveluntuottajan ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja niitä voi suojata tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus. Näiden ehtojen perusteella ei anneta mitään oikeutta käyttää Palveluntuottajan tai Palvelun toiminimiä, logoja, domain-nimiä tai muita brändiin liittyviä nimiä tai tunnisteita. Palveluntuottajalla on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta sille toimitettuja parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia.


Palveluun, teknologiaan tai sisältöön ei anneta Asiakkaalle muuta oikeutta kuin näistä ehdoista ilmenevä Palvelun käyttöoikeus. Palveluntuottaja myöntää Asiakkaalle käyttöoikeuden Palveluun ja sen sisältämään aineistoon Asiakkaan omaa käyttöä varten sillä edellytyksellä, että jokaisella Käyttäjällä on omat henkilökohtaiset tunnukset järjestelmään. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa, jäljentää, julkaista tai muulla tavoin jakaa Palvelun aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa. Aineiston tallentaminen ja lataaminen Asiakkaan omalle koneelle on kuitenkin sallittua siinä määrin kuin Palvelun ominaisuudet tämän sallivat. Palveluntuottajalla on oikeus käyttää Asiakkaan aineistoa sopimuksen mukaisesti Palvelun tuottamiseen Asiakkaalle.

 

Asiakas vastaa Käyttäjien Palveluun tallentamasta informaatiosta ja siitä, että sillä on oikeus hyödyntää informaatiota ja siitä ettei se loukkaa kolmannen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. 


Asiakas vastaa kaikista kuluista ja Palveluntuottajalle tai sen konserniyhtiölle esitetyistä vaateista ja vaatimuksista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti Käyttäjien tallentamasta informaatiosta tai näiden ehtojen rikkomisesta. Palveluntuottajalla on oikeus halutessaan puolustautua itse edellä mainittuja vaateita vastaan.


Palveluntuottajalla on oikeus käyttää informaatiota ja käyttötietoja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.


7 Vastuunrajoitukset


Palveluntuottaja pyrkii pitämään Palvelun käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Palveluntuottaja ei kuitenkaan takaa, että Palvelu ja sen sisältö ovat käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi tai että Palvelussa oleva sisältö sopii johonkin tiettyyn tarkoitukseen.


Palveluntuottaja tai tämän Palvelun tuottamiseen osallistuva sopimuskumppani ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä, Palvelun sisällön perusteella tehdyistä päätöksistä tai taloudellisista sitoumuksista taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Palveluntuottajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Tämä vastuunrajoitus koskee myös niitä viivästyksiä ja virheitä, jotka johtuvat lakosta, tieto- tai muun liikenteen keskeytymisestä, energianjakelun häiriöistä, viranomaisen määräyksestä tai muusta Palveluntuottajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).


8 Palvelun ehtojen muuttaminen

 

Palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Ilmoitukset katsotaan tehdyiksi ja tulleen vastaanottajan tietoon sitä päivää ensiksi seuraavana arkipäivänä, jolloin Palveluntuottaja on ne lähettänyt tai laittanut esille. Palvelun käyttämistä ilmoitushetken jälkeen pidetään vahvistuksena siitä, että Asiakas hyväksyy ehtoihin tehdyt muutokset.


Edellisestä poiketen tämän sopimuksen kohdan 4 mukaisesti palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita koskevat muutokset astuvat voimaan 15 päivän kuluttua sähköpostitse tai Palvelun välityksellä tehdystä ilmoituksesta lukien.


Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hän on ennen Palvelun käytön aloittamista tai jatkamista tutustunut viimeisimpään sopimusversioon tämän Palvelun käyttöehdoista.


9 Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen


Jollei toisin ole sovittu, sopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelun voi irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla päättyväksi aina seuraavan kuun loppuun, jollei muuta ole sovittu. Esimerkiksi helmikuussa irtisanottu Palvelu on käytössä maaliskuun loppuun. Tilauksen voi perua milloin tahansa ottamalla yhteyttä Palveluntuottajaan joko sähköpostitse tai puhelimitse.


Osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, jos toinen osapuoli rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai muutoin toimii sellaisella tavalla, että osapuolelta ei voi enää kohtuudella edellyttää sopimuksen jatkamista. Palveluntuottajalla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain myös silloin, jos Asiakkaan maksu Palveluntuottajalle viivästyy yli 30 päivää.

 

10 Muut ehdot


Sopimuksen siirto on sallittu vain toisen osapuolen kirjallisella suostumuksella. Palveluntuottajalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Asiakkaalle. Palveluntuottajalla on oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun tuottamisessa.


Tietyn ehdon pitäminen lain vastaisena, pätemättömänä tai sellaisena, että sitä ei voida saattaa voimaan, ei vaikuta muiden ehtojen tai koko sopimuksen lainmukaisuuteen, pätevyyteen tai voimaanpantavuuteen.


Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aikaisemmat sopimusehdot sopijapuolten välillä.


Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.


Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada ratkaistua osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan se lopullisesti Palveluntuottajan valinnan mukaan joko yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välitysmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.


Välimiesmenettely toimitetaan Helsingissä. Kuluttaja-asiakas voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.


 

Allmänna användarvillkor för Eduhouse AB:s tjänster

 

1 Tillämpningsområde och bindande karaktär


De allmänna användnings- och avtalsvillkoren tillämpas på kundrelationen mellan Eduhouse Ab (nedan ”Serviceproducenten”) och kunden som beställt tjänster (nedan ”Kunden”), som omfattar Kundens användning av tjänster och rätt att använda Serviceproducentens webbtjänster (nedan ”Tjänsten”).


Genom att använda Tjänsten förbinder du dig till att följa dessa användningsvillkor. I dessa villkor avses med användare en fysisk person som använder Tjänsten (nedan ”Användare”). Med Kund avses en fysisk eller juridisk person som har beställt Tjänsten eller som representeras av Användaren som använder Tjänsten.


Serviceproducenten har rätt att inte ingå avtal om användningen av Tjänsten med en Användare.


2 Användning av Tjänsten


2.1 Användarnamn och lösenord


Användning av Tjänsten förutsätter att Kunden identifierar sig med användarnamn och lösenord. Användarrätten är personlig och gäller endast en specifik Användare. Kunden förbinder sig till att identifiera de specifika Användarna i den omfattning Serviceproducenten kräver. Serviceproducenten har också rätt att när som helst kontrollera de Användare som Kunden specificerat i Tjänsten eller en databas.


2.2 Rättigheter och skyldigheter gällande användningen av Tjänsten


Serviceproducenten har rätt att utan att höra Kunden blockera tillgången till Tjänsten eller radera information som sparats i Tjänsten, om Serviceproducenten misstänker att olämplig information sparas i Tjänsten, att andra Användares användning av Tjänsten kan äventyras på grund av den sparade informationen eller att dessa villkor bryts.


Kunden förbinder sig till att säkerställa att Kunden och alla specifika Användare förvarar användarnamn, lösenord och ändrade lösenord omsorgsfullt och separat från varandra. Kunden ska se till att utomstående inte kan få tag på ovan nämnda identifieringsuppgifter. Om utomstående har fått tag på identifieringsuppgifter eller om Kunden har skäl att misstänka att så kan ha skett, är Kunden skyldig att omedelbart meddela detta till Serviceproducenten för att förhindra obehörig användning av Tjänsten. Om Kunden meddelar att identifieringsuppgifter eventuellt har läckt ut till utomstående har Serviceproducenten rätt att avbryta användningen av Tjänsten tills nya identifieringsuppgifter har tagits i bruk.


Kunden ansvarar för de åtgärder som vidtas med identifieringsuppgifterna fram till det att Serviceproducenten har fått anmälan om att identifieringsuppgifterna läckt ut till utomstående och haft tillräckligt med tid för att förhindra användning av Tjänsten. Om Användaren har förvarat identifieringsuppgifterna vårdslöst eller på annat sätt genom sitt agerande bidragit till att de läckt ut till utomstående, ansvarar Kunden för alla skador som åsamkats Serviceproducenten eller tredje parter till följd av detta.


Kunden ansvarar för att anskaffa de apparater, förbindelser och program som behövs för att använda Tjänsten samt för dessas skick, kostnader och skydd. Kunden ansvarar för att dess apparater, förbindelser, program och datasystem uppfyller Serviceproducentens krav på användningsmiljö samt för att Tjänsten lämpar sig för Kundens användningssyfte.


Kunden får inte tillåta användning av Tjänsten i ett visst land om detta strider mot lagstadgade begränsningar gällande export av teknik eller om användning av Tjänsten i landet i fråga är lagstridigt eller kräver tillstånd eller försäkring eller av Serviceproducenten förutsätter ansvar
eller skyldigheter som avviker från eller överskrider dessa villkor eller svensk lag.


Kunden ansvarar för användningen av Tjänsten, innehållet i den information som Användarna sparar i Tjänsten samt informationsutbyte som görs för Användarnas räkning med hjälp av Tjänsten.


Kunden godkänner att de personuppgifter som hen tillhandahållit kan behandlas av Serviceproducenten i enlighet med dataskyddsbeskrivningen och tillämplig lagstiftning. Kundens rätt att använda Tjänsten och dess material upphör när avtalet upphör att gälla.


2.3 Ändringar i och avbrytande av Tjänsten


Serviceproducenten strävar efter att kontinuerligt hålla Tjänsten tillgänglig, men kan avbryta användningen av Tjänsten eller ändra Tjänstens innehåll, tillgänglighet och andra egenskaper alltid när det anses nödvändigt. Serviceproducenten har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten på grund av exempelvis installations-, ändrings- eller underhållsarbeten, ett säkerhetshot eller en lag eller annan myndighetsföreskrift.


Serviceproducenten garanterar inte att Tjänsten är tillgänglig för Kunden utan avbrott eller hur den part som tillhandahåller datatrafik- eller internetförbindelser eller andra tredje parter som påverkar användningen av Tjänsten tillhandahåller sina tjänster. Serviceproducenten strävar efter att informera om underhålls- och serviceavbrott i så god tid som möjligt i förväg.


Om det uppstår fel eller störningar i Tjänsten strävar Serviceproducenten efter att åtgärda dem inom normal arbetstid efter att ha informerats om dem.

 

3 Datasäkerhet och dataskydd

 

Serviceproducenten är den personuppgiftsansvariga som avses i gällande dataskyddslagstiftning för de personuppgifter som tillhandahålls av Kunden och som Serviceproducenten behandlar i Tjänsten för att tillhandahålla den. Den personuppgiftsansvariga ansvarar för Kundens personuppgifter och lagenligheten i behandlingen av dem i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Serviceproducenten har rätt att behandla de personuppgifter som Kunden tillhandahållit i Tjänsten i enlighet med Serviceproducentens praxis för dataskydd och kakor samt gällande dataskyddslagstiftning. Serviceproducenten och Kunden ansvarar för datasäkerheten i sina egna kommunikationsnätverk. Ingendera parten ansvarar för datasäkerheten i offentliga internetnätverk eller eventuella störningar i dem eller andra faktorer utanför deras kontroll som stör användningen av Tjänsten eller skador som de orsakar.


3.1. Utlämning av Användares uppgifter till Kunden


I fall där Kunden är en organisation kan uppgifter om enskilda Användare lämnas ut till Kunden i enlighet med villkoren i kundavtalet. Till dessa uppgifter hör exempelvis uppgifter om prestationer och anmälningar samt licensspecifika användaruppgifter. Ovan nämnda exempel är dock inte de enda uppgifter som kan lämnas ut.


4 Priser och betalningsvillkor


För Tjänsten debiteras en avgift enligt en allmän prislista eller en prislista som separat avtalats med Kunden. I priserna ingår gällande offentliga avgifter fastställda av myndigheter, dock inte mervärdesskatt. Mervärdesskatt tillkommer till priserna i enlighet med gällande bestämmelser.


Priserna för tjänsterna är i kraft tills vidare eller under en period som meddelas separat. Serviceproducenten förbehåller sig rätten att ändra priser och prissättningsgrunder som fastställts i den allmänna prislistan eller enligt avtal mellan parterna så att ändringarna träder i kraft 30 dagar efter att de meddelats per e-post eller via tjänsten. Kostnadshöjningar till följd av lagar, förordningar eller myndighetsåtgärder höjer priserna omedelbart efter att föreskrifterna trätt i kraft.


Avgiften för Tjänsten debiteras månadsvis i förväg eller på ett sätt som motsvarar tidpunkten för Tjänsten med ett betalningsvillkor på fjorton (14) dagar från och med fakturadatumet, om inte annat avtalats. Dröjsmålsräntan för försenade betalningar fastställs enligt den gällande räntelagen. Serviceproducenten har också rätt att debitera för indrivningskostnaderna för en försenad betalning och ett skäligt faktureringstillägg för betalningspåminnelser.


5 Sekretess


Parterna hemlighåller sekretessbelagt eller konfidentiellt material samt material som betraktas som affärshemligheter som de fått av varandra, och använder inte uppgifterna för andra ändamål än de som definieras i avtalet. Avtalet och dess villkor samt de planer och övrigt material som ingår i dessa är konfidentiell information. Sekretessen gäller dock inte material eller uppgifter som (a) är allmänt tillgängliga eller annars offentliga, (b) den mottagande parten har fått från en tredje part utan kränkning av sekretessplikten gentemot den överlåtande parten, (c) den mottagande parten kände till och hade rätt att känna till utan sekretessplikt redan innan de mottogs från den överlåtande parten, (d) den mottagande parten självständigt utvecklat med hjälp av konfidentiell information som fåtts från den överlåtande parten eller (e) den mottagande parten är skyldig att överlåta med stöd av lag eller tvingande myndighetsföreskrift. Sekretessplikten fortsätter även efter att avtalet har upphört att gälla. På sekretessplikten och behandlingen av personuppgifter tillämpas även eventuella separata avtal mellan Kunden och Serviceproducenten.


6 Immateriella rättigheter


Tjänsten och det material som den innehåller är endast Serviceproducenten och/eller en tredje parts egendom och kan skyddas av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter. Dessa villkor ger inga rättigheter att använda Serviceproducentens eller tjänstens firmanamn, logotyper, domännamn eller andra namn eller identifierare som anknyter till varumärket. Serviceproducenten har fri rätt att utan ersättning använda förbättringsförslag, kommentarer eller förslag som den fått.


Kunden får inga andra rättigheter till Tjänsten, tekniken eller innehållet än den användningsrätt till Tjänsten som framgår i dessa villkor. Serviceproducenten beviljar Kunden rätt att använda Tjänsten och det material som den innehåller för eget bruk under förutsättning att varje Användare har personliga inloggningsuppgifter för systemet. Kunden har inte rätt att ändra, kopiera, publicera, överföra eller på annat sätt dela material ur Tjänsten eller använda det för kommersiella syften. Kunden får dock spara och ladda ner material på sin egen dator i den utsträckning Tjänstens funktioner tillåter det. Serviceproducenten har rätt att använda Kundens material i enlighet med avtalet för att producera Tjänsten för Kunden.


Kunden ansvarar för den information som Användarna sparar i Tjänsten och för att Kunden har rätt att använda informationen och att den inte kränker en tredje parts rättigheter eller gällande lagstiftning.


Kunden ansvarar för alla kostnader och alla krav som riktas mot Serviceproducenten eller dess koncernbolag som direkt eller indirekt beror på information som sparats av Användarna eller på brott mot dessa villkor. Serviceproducenten har rätt att försvara sig mot ovan nämnda krav.


Serviceproducenten har rätt att använda information och uppgifter om användningen på det sätt som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen.


7 Ansvarsbegränsningar


Serviceproducenten strävar efter att hålla Tjänsten tillgänglig kontinuerligt och utan störningar. Serviceproducenten garanterar dock inte att Tjänsten och dess innehåll är tillgängliga utan avbrott, i rätt tid eller felfritt eller att innehållet i Tjänsten lämpar sig för ett visst syfte.


Serviceproducenten eller avtalspartner som deltar i produktionen av denna Tjänst ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador som beror på användning av Tjänsten eller förhindrande av användning, beslut som fattats eller ekonomiska förbindelser som ingåtts utgående från Tjänstens innehåll eller dessa villkor, oberoende av om skadorna grundar sig på avtalet, rättighetsbrott, ovarsamhet eller någon annan grund, även om Serviceproducenten i förväg skulle ha meddelats om möjligheten för sådana skador. Denna ansvarsbegränsning gäller även förseningar och fel som beror på strejk, avbrott i datatrafik eller annan trafik, störningar i energidistributionen, order från myndigheter eller andra faktorer utanför Serviceproducentens kontroll (force majeure).


8 Ändring av villkoren för tjänsten


Serviceproducenten förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor enligt eget gottfinnande genom att meddela om det per e-post eller via Tjänsten. Ändringarna av villkoren träder i kraft när de har meddelats. Meddelandet anses ha skickats och kommit mottagaren till kännedom följande vardag efter att Serviceproducenten har skickat eller offentliggjort det. Användning av Tjänsten efter tidpunkten för meddelandet betraktas som bekräftelse på att Kunden godkänner ändringarna av villkoren.


Ett undantag från detta är att förändringar i tjänsternas priser och prissättningsgrunder i enlighet med punkt 4 träder i kraft 30 dagar efter att de meddelats per e-post eller via Tjänsten.


Kunden är skyldig att före användningen av Tjänsten inleds eller fortsätter bekanta sig med den senaste avtalsversionen av dessa användningsvillkor för Tjänsten.


9 Avtalets giltighetstid och avslutande av avtalet


Om inte annat avtalats är avtalet i kraft tills vidare. Om inte annat avtalats kan Tjänsten sägas upp med en månads uppsägningstid så att den avslutas i slutet av följande månad. Om Tjänsten exempelvis sägs upp i februari är den tillgänglig till slutet av mars. En beställning kan när som helst sägas upp genom att kontakta Serviceproducenten per e-post eller telefon. Parterna har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om den andra parten väsentligen bryter mot sina skyldigheter enligt detta avtal eller på annat sätt agerar på ett sådant sätt att man inte rimligen kan förutsätta att avtalet ska fortsätta. Serviceproducenten har rätt att häva avtalet helt eller delvis om Kundens betalning till Serviceproducenten är försenad med över 30 dagar.


10 Övriga villkor


Serviceproducenten har rätt att överföra sina fordringar enligt avtalet till en tredje part genom att skriftligen meddela om detta till Kunden. Serviceproducenten har rätt att använda underleverantörer för att producera tjänsten.


Om ett visst villkor konstateras vara lagstridigt, ogiltigt eller omöjligt att tillämpa påverkar detta inte de övriga villkorens eller hela avtalets lagenlighet, giltighet eller tillämpning. På användningen av Tjänsten och dessa villkor tillämpas svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler.


Parterna strävar efter att lösa eventuella tvister genom förhandling. Om en tvist inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna avgörs den slutgiltigt enligt Serviceproducentens val antingen i en allmän domstol eller genom skiljedom enligt regler för förenklat skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet sker i Stockholm.


 

 

Generelle bruksvilkår for Eduhouse As tjenester

 

1 Anvendelsesområde og gyldighet


De generelle bruks- og avtalevilkårene gjelder kundeforholdet mellom Eduhouse As (heretter «tjenesteyteren») og en kunde som har bestilt tjenester (heretter «kunden»), som gjelder kundeforbindelse samt kundens rett til å bruke tjenesteyterens nettjenester (heretter «tjenesten»).

 

Ved å benytte tjenesten forplikter du deg til å følge disse bruksvilkårene. Med brukeren mener man i disse vilkårene en fysisk person som bruker tjenesten (heretter «brukeren»). Med kunden mener man en fysisk eller juridisk person som har bestilt tjenesten eller som representeres av en bruker som benytter tjenesten.


Tjenesteyteren har rett til å la være å inngå en avtale om bruk av tjenesten med brukeren.


2 Bruk av tjenesten

 

2.1 Brukernavn og passord


Bruk av tjenesten krever at kunden identifiserer seg, det vil si ved hjelp av brukernavn og passord. Brukerlisensen er personlig og gjelder kun en bestemt bruker. Kunden forplikter seg til å definere navngitte brukere i den grad tjenesteyteren krever dette. Tjenesteyteren har også rett til å når som helst kontrollere kundens navngitte brukere i tjenesten eller databasen.


2.2 Rettigheter og forpliktelser som gjelder bruken av tjenesten


Tjenesteyteren har uten å forhøre seg med kunden rett til å hindre tilgangen til tjenesten eller slette informasjon som er lagret i tjenesten, dersom tjenesteyteren har mistanke om at det lagres upassende informasjon i tjenesten, de andre brukernes bruk av tjenesten kan settes i fare på grunn av den lagrede informasjonen, eller det forekommer brudd på disse vilkårene. 


All form for kopiering, overføring eller distribuering av tjenestens innhold eller en del av den, er forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra tjenesteyteren eller i den grad det er tillatt av funksjonene i tjenesten. Kundens rett til å bruke tjenesten og dens materiale opphører når avtalen
utgår.


Kunden forplikter seg til å sørge for at kunden og alle de navngitte brukerne oppbevarer brukernavn, passord og varierende passord nøye og adskilt fra hverandre. Kunden skal sørge for at ovennevnte identifikasjonsopplysninger ikke kommer uvedkommende i hende. Dersom identifikasjonsopplysningene har kommet uvedkommende i hende, eller kunden har grunn til å ha mistanke om dette, er kunden pliktig til å umiddelbart melde fra om dette til tjenesteyteren, slik at man unngår misbruk. Dersom kunden melder fra om at identifikasjonsopplysningene kan ha kommet i gale hender, har tjenesteyteren rett til å avbryte bruken av tjenesten inntil nye identifikasjonsopplysninger er tatt i bruk.
Kunden er ansvarlig for det som gjøres ved hjelp av identifikasjonsopplysningene helt til tjenesteyteren har mottatt en melding om at identifikasjonsopplysningene har havnet i gale hender og tjenesteyteren har hatt rimelig tid til å forhindre bruken av tjenesten.

 

Identifikasjonsopplysningene tilsvarer kundens signatur når den er gitt på den måten dette kreves i tjenesten.

 

Dersom brukeren har oppbevart identifikasjonsopplysningene dårlig eller ellers har vært medvirkende til at identifikasjonsopplysningene har havnet i gale hender, er kunden ansvarlig for alle tap som har oppstått for tjenesteyteren eller en tredjepart.


Kunden er ansvarlig for utstyret, forbindelsene og programmene som er nødvendige for å bruke tjenesten og anskaffelse av tjenestens plattform samt plattformens driftsstand, kostnader og beskyttelse. Kunden er ansvarlig for at eget utstyr, forbindelser, programmer og datasystemer
oppfyller brukerplattformkravene som tjenesteyteren har gitt, samt at tjenesten passer til kundens bruksformål.


Kunden har ikke lov til å tillate bruk av tjenesten i land der dette strider imot eventuelle lovmessige begrensninger for eksport av teknologi, eller hvor bruk av tjenesten er ulovlig eller krever noen form for tillatelse eller forsikring, eller dersom dette forårsaker ansvar eller forpliktelser for tjenesteyteren som avviker fra eller er mer omfattende enn disse vilkårene eller Finlands lover.


Kunden er på vegne av brukerne ansvarlig for bruken av tjenesten, innholdet i informasjonen som kundens brukere har lagret i tjenesten samt informasjonsutveksling som er utført gjennom tjenesten. 


Kunden godkjenner at personopplysningene som vedkommende har oppgitt, blir håndtert av tjenesteyteren i henhold til personvernerklæringen og de gjeldende lovene.


2.3 Endringer og avbrudd i tjenesten


Tjenesteyteren prøver å holde tjenesten kontinuerlig tilgjengelig, men kan avbryte bruken av tjenesten eller endre innholdet, tilgjengeligheten og andre funksjoner i tjenesten når dette anses som nødvendig.


Tjenesteyteren har rett til å avbryte tilbudet av tjenesten som følge av blant annet installasjons-, endrings- eller vedlikeholdsarbeid, sikkerhetstrusler samt ved krav eller instruksjoner fra myndighetene.


Tjenesteyteren garanterer ikke at tjenesten vil være tilgjengelig uten avbrudd for kunden, og gir heller ingen garantier med hensyn til hvordan leverandører av telekommunikasjon eller internettforbindelse eller andre tredjeparter som påvirker bruken av tjenesten, leverer sine tjenester. Tjenesteyteren går inn for å informere om service- og vedlikeholdsavbrudd i så god tid på forhånd som mulig.


Dersom det oppstår feil eller forstyrrelser i tjenesten, skal tjenesteyteren forsøke å rette opp feilene i løpet av vanlig arbeidstid etter mottatt varsel.


3 Datasikkerhet og personvern


Tjenesteyteren skal fungere som behandlingsansvarlig i henhold til lovgivningen om personvern, når det gjelder de personopplysningene som kunden har oppgitt, og som tjenesteyteren håndterer i tjenesten for å kunne gjennomføre denne. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for kundens
personopplysninger og for at disse håndteres i samsvar med lovgivningen. Tjenesteyteren har rett til å håndtere personopplysningene som kunden har oppgitt i tjenesten i samsvar med tjenesteyterens personvernregler, retningslinjer for bruk av informasjonskapsler samt gjeldende personvernlovgivning. Tjenesteyteren og kunden er ansvarlige for datasikkerheten i sine egne kommunikasjonsnettverk. Ingen av partene er ansvarlige for datasikkerheten i det offentlige internettnettverket og forstyrrelser som eventuelt oppstår der, eller for andre faktorer som de ikke har mulighet til å påvirke, som forstyrrer bruken av tjenesten, samt for tap som oppstår på grunn av disse.


3.1. Overføring av kundens opplysninger til en abonnentorganisasjon


I situasjoner der en organisasjon fungerer som kunde, kan enkelte av brukerens opplysninger overføres til en abonnentorganisasjon i samsvar med vilkårene som er nevnt i kundeavtalen. Slike opplysninger kan for eksempel være resultatopplysninger, påmeldingsopplysninger og lisensspesifikke brukeropplysninger. De ovennevnte eksemplene er likevel ikke de eneste opplysningene det er mulig å oppgi.


4 Priser og betalingsbetingelser


Tjenesten belastes i henhold til vanlig pris eller den prisen som er avtalt separat med kunden. Prisene inneholder alle gjeldende offentlige avgifter som er fastsatt av myndighetene, bortsett fra merverdiavgift. Merverdiavgiften blir lagt til i prisen i samsvar med de gjeldene reglene for dette.


Prisene på tjenestene er gyldige på ubestemt tid eller i en oppgitt tid. Tjenesteyteren forbeholder seg retten til å endre sine vanlige priser og prisgrunnlaget for tjenestene, eller de som er spesielt avtalt mellom partene, slik at endringene trer i kraft 15 dager etter at det er meldt fra om dette per e-post eller i tjenesten. Ved eventuelle kostnadsøkninger som følge av lover, forskrifter eller myndighetshandlinger, vil prisene umiddelbart øke etter at bestemmelsene trer i kraft.


Tjenestene belastes på forhånd hver måned eller tilsvarende på grunnlag av tidspunktet for tjenestene med fjorten (14) dagers betalingstid fra fakturadato, med mindre annet er avtalt. Forsinkelsesrenten ved forsinket betaling fastsettes etter gjeldende rentelov. Tjenesteyteren har rett til å kreve et purregebyr samt et rimelig faktureringstillegg for betalingspåminnelser ved forsinket betaling.


5 Taushetsplikt

 

Partene hemmeligholder materialer de mottar fra hverandre som skal holdes hemmelig eller som ansees som konfidensielt eller forretningshemmeligheter, og de benytter ikke opplysningene til andre formål enn det som er fastsatt i avtalen. Avtalen og vilkårene i denne, samt planer og annet materiell som inngår i denne, er konfidensielle opplysninger. Taushetsplikten gjelder likevel ikke materiale eller opplysninger som (a) er offentlig tilgjengelige eller ellers offisielle, (b) mottakerparten har fått fra en tredjepart uten at det har forekommet brudd på taushetsplikten mot parten som har gitt opplysningene, (c) mottakerparten med full rett allerede var vitende om før de kom fra parten som oppga dem og uten taushetsplikt for dette, (d) mottakerparten selvstendig har utviklet ved hjelp av konfidensielle opplysninger som han har mottatt fra den andre parten, eller (e) mottakerparten er pliktig til å oppgi på grunnlag av loven eller pålegg fra myndighetene. Taushetsplikten fortsetter også etter at avtalen er utgått.

 

Når det gjelder taushetsplikt og håndtering av personopplysninger, følger man også eventuelle egne avtaler mellom kunden og tjenesteyteren.

 

6 Immaterielle rettigheter

 

Tjenesten og materialene den inneholder, er kun tjenesteyterens og/eller en tredjeparts eiendom, og de kan være beskyttet av opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter. På grunnlag av disse vilkårene gis det ingen rettigheter til å bruke tjenesteyterens eller tjenestens handelsnavn, logoer, domenenavn eller andre navn eller koder knyttet til varemerket. Tjenesteyteren har full rett til å benytte seg av forbedringsforslag, kommentarer og forslag vedkommende har mottatt uten å betale noe for dette.


Kunden får ingen annen rett til tjenesten, teknologien og innholdet i denne enn brukerlisensen til tjenesten, som fremgår i disse vilkårene. Tjenesteyteren gir kunden brukerlisens til tjenesten og materialet den inneholder til kundens eget bruk, med den forutsetningen at alle brukerne har egne personlige brukernavn i systemet. Kunden har ikke rett til å endre, kopiere, publisere eller på annen måte dele materialene som inngår i tjenesten eller bruke disse til kommersielle formål. Lagring og nedlasting av materiale til kundens enhet er likevel tillatt i den grad tjenestens egenskaper tillater dette. Tjenesteyteren har rett til å bruke kundens materiale innenfor avtalens rammer for å kunne levere tjenesten til kunden.

 

Kunden er ansvarlig for informasjonen brukerne lagrer i tjenesten, samt for at vedkommende har rett til å benytte denne informasjonen og ikke krenker rettighetene til en tredjepart eller bryter de gjeldende lovreguleringene.


Kunden er ansvarlig for alle kostnader samt alle krav som stilles til tjenesteyteren eller tjeneyterens konsern, som direkte eller indirekte har oppstått som følge av informasjon som brukeren har lagret, eller brudd på disse vilkårene. Tjenesteyteren har rett til å forsvare seg mot ovennevnte krav dersom dette er ønskelig.


Tjenesteyteren har rett til å bruke informasjon og brukeropplysninger på den måten dette er beskrevet i personvernerklæringen.


7 Ansvarsbegrensninger


Tjenesteyteren skal forsøke å holde tjenesten tilgjengelig kontinuerlig og uten forstyrrelser. Tjenesteyteren garanterer likevel ikke at tjenesten og dens innhold vil være tilgjengelig uavbrutt, til riktig tid og feilfritt, eller at innholdet i tjenesten passer til et bestemt formål.


Tjenesteyteren eller en avtalepartner som deltar i leveransen av denne tjenesten, er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som oppstår på grunn av bruk av tjenesten eller dens innhold, eller at man er forhindret fra å bruke den, samt på grunn av avtaler eller økonomiske forpliktelser man har inngått på grunnlag av tjenestens innhold eller på grunn av disse vilkårene, uavhengig av om tapene oppstår på grunn av avtalen, en ærekrenkelse, unøyaktighet eller noe annet, og selv om man på forhånd har meldt fra til tjenesteyteren om at det er muligheter for at slike tap kan oppstå. Denne ansvarsbegrensningen gjelder også forsinkelser og feil på grunn av streik, avbrudd i data- eller annen trafikk, forstyrrelser i
energiforsyningen, bestemmelser fra myndighetene eller andre faktorer som er utenfor tjenesteyterens kontroll (force majeure).


8 Endring av vilkårene for tjenesten


Tjenesteyteren forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene etter eget skjønn ved å melde fra om dette per e-post eller i tjenesten. Endringene i vilkårene trer i kraft når det er meldt fra om dette. Meldingen anses som utført og mottatt av mottakeren neste arbeidsdag etter at tjenesteyteren har sendt eller publisert meldingen. Bruk av tjenesten etter tidspunktet for meldingen anses som en bekreftelse på at kunden godkjenner endringene som er utført i vilkårene.


Som et unntak fra det som er beskrevet ovenfor, trer ifølge punkt 4 i denne avtalen endringer som gjelder tjenestenes priser og prisgrunnlag, i kraft 15 dager etter at det er gitt melding om dette per epost eller i tjenesten.


Kunden forplikter seg til å sette seg inn i tjenestens vilkår i den siste avtaleversjonen før vedkommende begynner eller fortsetter å bruke tjenesten.

 

9 Avtalens gyldighetstid og avslutning


Dersom ikke annet er avtalt, er avtalen gyldig på ubestemt tid. Man kan si opp avtalen med én måneds oppsigelsestid, slik at den alltid utløper i slutten av neste måned, med mindre annet er avtalt. Dersom man for eksempel sier opp tjenesten i februar, kan man bruke den ut mars måned. Abonnementet kan sies opp når som helst ved å kontakte tjenesteleverandøren enten per e-post eller telefon.

 

Partene har rett til å oppheve avtalen med umiddelbar virkning dersom den ene parten begår betydelige brudd på forpliktelsene sine i henhold til denne avtalen, eller på annen måte opptrer på en måte som gjør at man innenfor rimelighetens grenser ikke kan kreve av den andre parten at avtalen fortsetter. Tjenesteyteren har også rett til å oppheve avtalen helt eller delvis dersom kundens betaling til tjenesteyteren er mer enn 30 dager forsinket.

 

10 Andre vilkår

 

Overføring av avtalen er kun tillatt med skriftlig samtykke fra den andre parten. Tjenesteyteren har rett til å overføre sine fordringer på grunnlag av avtalen til en tredjepart, ved å melde fra om overføringen skriftlig til kunden. Tjenesteyteren har retttil å benytte underleverandører til leveringen av tjenesten.


Dersom man anser et bestemt vilkår som ulovlig, ugyldig eller umulig å sette ut i kraft, påvirker ikke dette de andre vilkårenes eller hele avtalens lovlighet, gyldighet og evne til å settes ut i kraft.

 

Bruken av tjenesten og disse vilkårene reguleres av Norges lover, med unntak av deres lovvalgsregler.


Partene går inn for å løse uoverensstemmelser gjennom forhandlinger. Dersom man ikke får løst konflikten med forhandlinger mellom partene, løser man den etter tjenesteyterens valg av enten en offentlig domstol eller med voldgiftsmetoden etter reglene for fremskyndet voldgift fra voldgiftsnemnden i Norges Centralhandelskammaren. Voldgiften gjennomføres i Oslo. Kunden kan også ta en tvist opp i første rettsinstans på hjemstedet og/eller be forbrukerrådet om å anbefale en løsning på tvisten.